El Monument

Scriptorium dels monjos

Dues sales del segle XIII, separades per un mur, organitzades en dues naus dividides per columnes potents en forma de palmera, destinades a lloc de treball, scriptorium i sala de lectura per als monjos i per als novicis. Amb el temps (s. XVII) serien destinades a biblioteca, quan amb la invenció de la impremta començà a créixer el nombre de llibres que posseïa la comunitat.

  • L’abat Ponç de Copons va fer copiar, d’un original avui perdut, la Crònica del rei Jaume, o Libre dels feyts, i resulta que el manuscrit fet a Poblet per manament de l’abat, conservat a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, és el més antic amb el text català i el més important de la Crònica en la nostra llengua. Al darrer foli hi ha el següent colofó: «Aquest libre feu escriure l’onrat En Ponç de Copons, per la gràcia de Déu abbat del honrat monestir de Sancta Maria de Poblet, en lo qual monestir jau lo molt alt senyor rey En Jacme, aqueyl de què aquest libre parla dels feyts que feu ni li esdevingueren en la sua vida; e fo escrit en lo dit monestir de Poblet, de la mà d’En Celestí Destorrents, e fo acabat lo dia de Sent Lambert, a 17 dies del mes de setembre, en l’any de 1343».
  • A la Biblioteca Nacional de França es conserva el Breviari del Rei Martí l’Humà, un bell manuscrit del segle XIV i XV, copiat a Poblet sota la direcció de l’abat Vicenç Ferrer, per un escrivà tramès pel rei Martí, i prenent com a model un breviari pobletà, amb les modificacions ordenades pel monarca. El 17 de febrer del 1403, quan algunes il·lustracions menors ja devien haver estat fetes per l’il·luminador reial, el rei, per fer-lo enllestir, demanà a l’abat de Sant Cugat del Vallès que li deixés el seu il·luminador per il·lustrar-lo amb «algunes istòries que’n són fort necessàries», i li oferí a canvi de deixar-li ell després, el seu propi artista per acabar l’obra que feia el de Sant Cugat. El miniaturista que treballava per a l’abat de Sant Cugat degué anar aleshores a Poblet, i deu ser ell l’autor de les grans miniatures del famós breviari del rei Martí.