El Monument

Capella de Sant Jordi

Sota l’advocació de la Mare de Déu del Roser, sant Miquel i sant Jordi, la feu construir, des de Nàpols estant, el rei Alfons IV el Magnànim, durant l’abadiat de Bartomeu Conill (1437-1458), com a ofrena —exvot— personal.

La petita capella és de planta quadrada amb un absis poligonal i una mínima sagristia annexa a l’esquerra. Tot es cobreix amb volta gòtica molt ben treballada amb els escuts del rei, una clau de volta amb la Verge Maria i unes interessants mènsules amb els tetramorfs i quatre caps que podrien representar, d’esquerra a dreta, la reina Maria, el rei Ferran I, l’abat Conill i el mateix rei Alfons IV.