Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús

La pàgina web www.poblet.cat és titularitat del Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet, amb domini social a Plaça Corona d'Aragó 11, (43448) Poblet, amb CIF G43033547.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet.

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les quals el Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web del Monestir de Santa Maria de Poblet seran recollides en un fitxer del qual és responsable el Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet.

L'usuari del web dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza el Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal al Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet resta assabentat que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a info(ELIMINAR)@poblet.cat

Cessió de dades

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena al Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.