Arxiu Tarradellas

Petició de reproducció de fons

* Els camps són obligatoris

Dades personals

Identificació dels documents demanats per reproduir
Finalitat de les reproduccions

El personal investigador de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (a partir d'ara AMTM) es compromet a acceptar el Reglament d'ús de l'Arxiu.L'AMTM informa als interessats que les seves dades seran utilitzades d'acord amb les limitacions, els drets i obligacions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades anomenat Reglament General de Protecció de Dades.El responsable del tractament de les dades personals recollides és FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA POPULUS ALBA amb domicili a Plaça de la Corona d'Aragó 11 de Vimbodí i Poblet, telf. 977 871201, correu electrònic: comptes@poblet.cat. La finalitat a la que es destinen les seves dades és poder oferir‐li informació sobre l'Arxiu que pugui ser del seu interès. Les bases legals del tractament són el seu consentiment o l'interès legítim de la persona responsable. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui per obligació legal.