Arxiu Tarradellas

Petició de consulta

* Els camps són obligatoris

Dades personals

Identificació dels documents sol·licitats per consultar
Justificació de la consulta

En cas de tesi doctoral, adjunteu una recomanació del director de tesi.
 

El personal investigador de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (a partir d’ara AMTM) es compromet a acceptar el Reglament d’ús de l’Arxiu. L’AMTM informa els interessats que les seves dades seran utilitzades d’acord amb les limitacions, els drets i obligacions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades anomenat Reglament General de Protecció de Dades. El responsable del tractament de les dades personals recollides és FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA POPULUS ALBA amb domicili a Plaça de la Corona d’Aragó 11 de Vimbodí i Poblet, telf. 977 871201, correu electrònic: comptes@poblet.cat. La finalitat a què es destinen les seves dades és poder oferir‐li informació sobre l’Arxiu que pugui ser del seu interès. Les bases legals del tractament són el seu consentiment o l’interès legítim de la persona responsable. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui per obligació legal.